Lietošanas noteikumi

PR service relīžu publicēšanas rīka lietošanas noteikumi

1. Lietotājam pirms PR service relīžu publicēšanas rīka (PR rīka) lietošanas ir pienākums iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un ievērot tos.

2. Lai izmantotu PR rīku, ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar SIA „LETA” (turpmāk tekstā – LETA), un to var izmantot reģistrēti lietotāji (turpmāk tekstā – Lietotājs), kuriem LETA ir piešķīrusi individuālas pieejas autorizācijas paroles.

3. Lietotājs apliecina, ka ir tiesīgs izplatīt preses relīzes sevis pārstāvētās organizācijas vārdā un apzinās atbildību par preses relīžu publicēšanu un satura atbilstību normatīvo aktu prasībām un labās prakses nosacījumiem.

4. Lietotājam jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu LETA tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret LETA saistībā ar darbībām, kuras veicis Lietotājs.

5. LETA ir tiesības nekavējoties dzēst Lietotāja preses relīzi, ja tā konstatē, ka informācija satur draudus valstij, sabiedrībai un indivīdam, personu godu un cieņu aizskarošus izteikumus, necenzētus vārdus, kā arī personu sensitīvos datus, literārus sacerējumus un preses rakstu anotācijas, produktu un pakalpojumu reklāmu, reklāmas saukļus, kā arī par trešajām personām sniegtos komercdarbības datus, kā arī citu informāciju, kas atbilst normatīvo aktu pārkāpuma pazīmēm.

6. Ja Lietotājs ir kādu būtisku iemeslu dēļ (trešo personu viltus, maldības, spaidu u.c.) kļūdaini publicējis preses relīzi un 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc ieraksta publicēšanas ir nosūtījis LETA lūgumu to dzēst, LETA, izvērtējot pamatojumu, ir tiesības, bet ne pienākums, dzēst preses relīzi.

7.Iestājoties Noteikumu 5. un 6. punkta nosacījumiem, Lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma veikt samaksu par visiem, t.sk. par dzēstajiem, ierakstiem (preses relīzēm) un LETA nepiešķir līdzvērtīgu apjomu ierakstu (preses relīžu) publicēšanai.

8. Ja trešā persona ceļ prasību pret LETA tiesā, t.sk., bet ne tikai par Lietotāja preses relīzes saturu vai jebkādu saistību ar to un LETA tā rezultātā rodas izdevumi (tiesvedības izdevumi ar tiesas nolēmumu no LETA piedzītie naudas līdzekļi u.c.) un zaudējumi, Lietotājs apmaksā LETA tos, kā arī, ja tiesībsargājošās iestādes sauc LETA pie administratīvās atbildības par preses relīzes neatbilstību normatīvajiem aktiem, piemērojot naudas sodu, Lietotājs nekavējoties apmaksā LETA to.